ENG in English

Noblessneri sisekorraeeskiri

Sisekorraeeskirja on kehtestanud Noblessneri ala omanik, see on järgimiseks kõigile territooriumil viibijatele.

1. NOBLESSNERI ALA ON AVATUD 24 h
Alal on VIDEOVALVE!

2. Külastaja on kohustatud:
2.1. järgima EV kehtivaid avaliku korra eeskirju ja häid tavasid;
2.2. järgima käesolevat sisekorraeeskirja;
2.3. hoidma puhtust ja panema prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse;
2.4. hoidma võõrastega mõõdukat distantsi, et tagada enda ja teiste alal viibijate ohutus;
2.5. käituma korrektselt ja järgima üldtunnustatud kõlblusnorme.

3. Alal viibimine
3.1. Alale ei lubata ilmsete joobetunnustega isikuid, kes oma käitumisega teisi häirivad.
3.2. Kai ääres liikudes tuleb tagada enda ja teiste ohutus.
3.3. Rullisukude, rataste ja elektriliikuritega tuleb liikuda kiirusel ja viisil, mis ei ohusta teisi liiklejaid. Sõltuvalt rahvaarvust on turvatöötajal õigus paluda sõiduvahendit lükata käekõrval.
3.4. Lemmikloomad peavad olema korrektselt rihma otsas ja omaniku läheduses. Loom ei tohi häirida avalikku korda ega teiste alal viibijate rahu. Omanikul on kohutus oma lemmiku järelt koristada.

4. Alal on keelatud
4.1. Juua oma kaasatoodud alkoholi;
4.2. Mängida kaasatoodud kõlaritest oma muusikat;
4.3. Viibida ujuvkaidel, olemata sadama või sadamateenuste klient.

5. Alale ei pääse isikud, kellel on kaasas:
5.1 Avatud klaas-, plekk-, plastik või muud anumad või esemed, mille sisu või purunemine jms. võivad ohustada tema enda või teiste turvalisust;
5.2. Esemed, mis võivad ohustada (tulenevalt eseme kujust, materjalist, gabariitidest või purunemisest) isiku enda või teiste isikute turvalisust;
5.3. Narkootilised, pürotehnilised, kergesti süttivad, mürgised, radioaktiivsed, määrivad, tugevalõhnalised ja muud ebaselge koostisega ained;
5.4. Külm- ja tulirelvad.

6. Turvatöötajal on õigus kõrvaldada alalt isikud, kes:
6.1. rikuvad korda (kaklus, kehavigastuse tekitamine, vargus, narkootiliste või psühhotroopsete ainete omamine, tarvitamine või nendega kauplemine jmt.) ja/või vandaalitsevad;
6.2. omavad punktis 5. nimetatud asju või esemeid;
6.3. käituvad häirivalt, rikuvad ala sisekorraeeskirju, rikuvad Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõudeid või ei täida turvatöötajate seaduslikke korraldusi;
6.4. teostavad reklaami-, teavitus- vm tegevusi, mis on ala haldajaga kooskõlastamata;
6.5. rikuvad öörahu;

7. Külastaja õigused:
7.1. tunda rõõmu Noblessneri ala võimalustest;
7.2. pöörduda probleemide lahendamiseks ala personali (turvatöötajad, teenindajad) poole;
7.3. esitada ettepanekuid ja pretensioone vastavalt kehtivale korrale.

Omanikul on õigus kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad konkreetse ajahetke või sündmuse korralduslikest eripäradest.